შესვლა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

მომხმარებელი ან/და პაროლი არასწორია

დაგავიწყდა პაროლი?

პაროლის აღდგენა

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი იმეილის ფორმატი

მომხმარებელი ან/და იმეილი არასწორია

შესვლა

ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.

ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი

არასწორი ელ. ფოსტის ფორმატი

პაროლები არ ემთხვევა ერთმანეთს

მომხმარებელი ასეთი სახელით უკვე არსებობს

ასეთი ელ. ფოსტა უკვე არსებობს

გავეცანი წესებს და პირობებს და ვეთანხმები

წესები და პირობები

საიტის პოლიტიკის დოკუმენტი აწესრიგებს შპს მირა-სა (ს/კ 202218968) (შემდგომში კომპანია) და მისი საიტის (www.mira.ge) (შემდგომში საიტი) მომხმარებელს შორის ურთიერთობას. საიტის მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას თანხმობას აცხადებს, მასსა და კომპანიას შორის საიტთან დაკავშირებული ურთიერთობა, ინტერნეტ ვაჭრობის ჩათვლით, წარიმართოს ქვემოთ მოცემული პირობებიდან გამომდინარე.


ტერმინთა განმარტება:


საიტი - კომპანიის ინტერნეტ წარმომადგენლობის მოწესრიგებული ფორმა, რეგისტრირებული www.mira.ge დომენური სახელით.
მომხმარებელი - პირი, რომელსაც აქვს ინტერაქცია კომპანიის საიტთან.
მყიდველი - პირი. რომელმაც საიტის მეშვეობით განახორციელა პროდუქტის/მომსახურების შესყიდვა.
ინტერნეტ ვაჭრობა - ინტერნეტის მეშვეობით ანგარიშსწორებით საიტიდან პროდუქტის/მომსახურების შეძენა.
ინტერნეტ მაღაზია - საიტის განყოფილება, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს განახორციელოს პროდუქტის შესყიდვა და ანგარიშსწორება.
საკურიერო სერვისი - შენაძენის გადაადგილება კომპანიიდან მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.
საიტზე რეგისტრაცია - საიტზე პირადი ინფორმაციის შეყვანა და საიტის პოლიტიკისადმი გაცხადებული თანხმობის გამოხატვა, რის შემდეგადაც მომხმარებელს ეძლევა შენაძენის გაკეთების უფლება.
ოფიციალური ელექტრონული კომუნიკაცია - კომუნიკაცია კომპანიის ოფიციალური ელექტრონული არხების (info@mira.ge, sales@mira.ge ) საშუალებით.
ონლაინ გადახდა/საბარათე გადახდა - კომპანიასთან ანგარიშსწორება საბარათე გადახდის პლათფორმის საშუალებით. პლათფორმა ინტეგრირებულია საიტთან და აქტიურდება კალათში გადახდის ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ.
SSL სერთიფიკატი - საიტის დაცვის სერთიფიკატი, რომელიც საიტის მომხმარებელს აზღვევს კიბერ რისკებისაგან.

1. საკურიერო მომსახურება
კომპანიის ინტერნეტ მაღაზიაშია შეძენილი ნებისმიერი პროდუქტი ექვემდებარება კურიერის მიერ ტრანსპორტირებას მყიდველისთვის სასრუველ მისამართამდე საქართველოს ფარგლებში. მიტანის საფასური და ვადები გამომდინარეობს პროდუქტის წონიდან (ფაქტიური/მოცულობითი) და ტრანსპორტირების საბოლოო წერტილიდან გამომდინარე. შენაძენის გაკეთებისას, პროდუქციის კალათში დამატების შემდეგ, ალგორითმი ავტომატურად ითვლის ფასს გამომდინარე ნახსენები ორი კრიტერიუმიდან და კომპანიის მარკეტინგული პოლიტიკიდან.
საკურიერო სერვისის პირობები:
1.1 საკურიერო სერვისი ფარავს მთელი ქვეყნის ტერიტორიას, ფასი დაიანგარიშება ინდივიდუალურად პროდუქტის წონიდან და დანიშნულების წერტილამდე დაშორებიდან გამომდინარე.
1.2 თბილისის ფარგლებში, ჯამური 50 ლარის ღირებულების კალათის ტრანსპორტირების საფასური არის 0 ლარი.
1.3 თბილისის ფარგლებში განხორციელებული შენაძენის ადრესატამდე მიტანა მოხდება მეორე სამუშაო დღეს. შაბათს, დღის მეორე ნახევარში განხორციელებული შენაძენის ტრანსპორტირება მოხდება ორშაბათს დღის განმავლობაში.
1.4 თბილისის გარეთ ტრანსპორტირების შემთხვევაში ამანათების უმრავლესობა ადრესატამდე მიტანილ იქნება 48 საათის განმავლობაში. შესაძლებელია ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა გაიზარდოს 72 საათამდე.
1.5 საკურიერო სერვისის ვადებში იგულისხმება სამუშაო დღეები, შაბათის ჩათვლით. ოფიციალური დასვენების დღეები არ ჩაითვლება ათვლის სისტემაში.
1.6 კომპანია იტოვებს უფლებას წინასწარ გაცხადებული ვადებიდან გამონაკლის შემთხვევევბში იქონიოს 48 საათიანი აცდენა. აღნიშნული ფაქტის შესაძლო დადგომის შესახებ ადრესატს ეცნობება დაუყოვნებლივ, ელ.ფოსტის მეშვეობით.

 


2. პროდუქტი


2.1 მირა ვალდებულებას იღებს მყიდველს მიაწოდოს ზუსტად ის პროდუქტი, რომელიც მითითებულ იქნა მყიდველის მიერ შენაძენის გაკეთებისას. თუ აღნიშნული პროდუქტი არ აღმოაჩნდა კომპანიას მარაგებში, კომპანია ვალდებულია 24 საათის განმავლობაში დაუკავშირდეს მყიდველს და შესთავაზოს ალტერნატიული პროდუქტი, უარის შემთხვევაში კი აანაზღაუროს თანხა მომდევნო საბანკო დღის განმავლობაში.
2.2 მყიდველთან მიტანისას თუ პროდუქტს აღენიშნება ფიზიკური დაზიანება, მყიდველს შეუძლია უარი თქვას მის ჩაბარებაზე. ამ შემთხვევაში, კომპანია მომდევნო ორი სამუშაო დღის განმავლობაში გაუგზავნის პროდუქტის ანალოგს ან აუნაზღაურებს თანხას.
2.3 იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აღენიშნება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა შეძენიდან ერთი კვირის ვადაში უნდა აცნობოს კომპანიას აღნიშნულის შესახებ. ნივთის ჩანაცვლებას და ტრანსპორტირების ხარჯების დაფარვას უზრუნველყოფს კომპანია.
2.3 პროდუქტების ნაწილზე ვრცელდება საგარანტიო პირობები, რაც აღწერილია პროდუქტზე თანდართულ საგარანტიო ფურცელში. ნივთის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ნივთის მეპატრონე უნდა დაუკავშირდეს კომპანიას საგარანტიო ტალონში მითითებულ ნომერზე ან ელ.ფოსტის მეშვეობით და აცნობოს პრობლემის არსებობის შემთხვევაში. პროდუქტის დაზიანების აღმოფხვრას კომპანია მოახდენს დაზიანების დადასტურებიდან ერთი თვის განმავლობაში. თუ პროდუქტის შეკეთება შეუძლებელია, კომპანია ჩაანაცვლებს მას ანალოგი პროდუქტით ან მსგავსი მახასიათებლების მქონდე სხვა პროდუქტით, ნივთის მეპატრონესთან შეთანხმების საფუძველზე. დაზიანებული პროდუქტის კომპანიამდე ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ნივთის მფლობელი, ხოლო შეკეთებული პროდუქტის მყიდველის მისამართზე დაბრუნებას უზრუნველყოფს კომპანია.
2.4 მყიდველს შეუძლია უარი თქვას პროდუქტზე მისი კურიერისგან ჩაბარების მომენტამდე. თუ ტრანსპორტირება მყიდველის მისამართამდე უკვე განხორციელებულია, მყიდველს აუნაზღაურდება პროდუქტში გადახდილი თანხა ტრანსპორტირების ხარჯების გამოკლებით.


3. ანგარიშსწორების პირობები და უსაფრთხოება


3.1 კომპანიასთან ანგარიშსწორება წარმოებს საბარათე გადახდით, შუამავალი ბანკის გადახდების პლათფორმის მეშვეობით. ბარათის რეკვიზიტების დაცულობაზე პასუხისმგებელია შუამავალი ბანკი და საბარათე გადახდების სისტემის პროვაიდერი GEORGIAN CARD-ის სახით.
3.2 საბარათე გადახდისას ტრანზაქციასთან ასოცირებული ყველა ხარჯს ფარავს კომპანია. ბარათს ეჭრება მხოლოდ კალათის ღირებულება, რაც ასახულია ტრანზაქციის განხორციელების მომენტში. მყიდველმა ტრანზაქციის განხორციელებამდე დაკვირვებით უნდა გადაამოწმოს ტრანზაქციის ღირებულება.
3.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპანიას უწევს მყიდველისათვის თანხის უკან დაბრუნება, მყიდველი ვალდებულია კომპანიას მოაწოდოს საკუთარი საბანკო ანგარიშის სწორი რეკვიზიტები, რომელზედაც მოხდება თანხის დარიცხვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომპანია იხსნის პასუხიმგებლობას მყიდველის ანგარიშზე თანხის დარიცხვასთან დაკავშირებით.
3.4 მირა მოგიწოდებთ, სიფრთხილით მოეპყრათ თქვენი საბანკო ბარათების რეკვიზიტებს. დაუშვებელია ბარათის 3D დაცვის კოდის მიწერა ბარათზე ან მასთნ ერთად შენახვა. კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას აანაზღაუროს გადახდილი თანხა, თუ გადახდა მოხდა არაავტორიზებული პირის მხრიდან და უკვე განხორციელდა პროდუქტის მიწოდება. თუ კომპანიაში მსგავსი შემთხვევის შესახებ გაცხადება მოხდა პროდუქტის მიწოდებამდე, განმცხადებელი ვალდებულია წარადგინოს ბარათის მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. რის შემდეგადაც კომპანია შეაჩერებს პროდუქტის მიწოდების პროცესს,
დაუკავშირდება მყიდველს და მიიღებს შესაბამის ზომებს, რათა აღმოფხვრილ იქნას ბარათის მფლობელის მიერ მიღებული ფინანსური ზიანი, რაც გამოწვეულია მირა-ს ონლაინ პლათფორმაზე შესრულებული ტრანზაქციით.
3.5 განსაკუთრებულ შემთხვევევბში შესაძლებელია საიტზე შესყიდვისას გამოყენებულ იქნას საბანკო გადარიცხვით ანგარიშსწორების მეთოდი, ან კურიერთან ნაღდი ანგარიშსწორების მეთოდი. ამ შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარ მოხდეს შეთანხმება კომპანიის წარმომადგენელთან ოფიციალური ელექტრონული მიმოწერის საფუძველზე.


4. პირადი ინფორმაცია და უსაფრთხოება


4.1 საიტის მომხმარებელს საიტზე რეგისტრაციისას შესაბამის ველებში შეყავს პირადი ინფორმაცია. კომპანია ვალდებულებას იღებს გაურთხილდეს მიღებულ ინფორმაციას და არ გადასცეს ის მესამე პირს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
4.2 კომპანია უფლებას იტოვებს გამოიყენოს აღნიშნული ინფორმაცია მომხმარებელთან კომუნიკცასიითვის. მომხმარებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს კომპანიას შეწყვიტოს აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენება კომუნიკაციის პროცეში. კომპანია ვალდებულია აასრულოს მომხმარებლის მოთხოვნა
4.3 საიტი დაცულია SSL სერთიფიკატით. ეს ნიშნავს, თუ საიტის მომხმარებელი საიტის გამოყენებისას აღმოჩნდება ჰაკერული შეტევის მსხვერპლი, რის შედეგადაც მიადგება ზიანი, SSL სერთიფიკატის გამცემი კომპანია აანაზღაურებს მიყენებულ ზიანს, მას შემდეგ რაც დადასტურდება ზიანის მიყენების ფაქტის არსებობა.


5. მომხმარებლის/მყიდველს მოვალეობები


5.1 საიტზე შენაძენის გაკეთებისას მყიდველი გადაწყვეტილებას იღებს ნების თავისუფალი გამოვლენის პირობებში და სრულად აცნობიერებს მიღებულ გადაწყვეტილებას.
5.2 საიტზე რეგისტრაციის პროცესში, ველის მონიშვნა „ვეთანხმები საიტის პოლიტიკას“ ხდება მხოლოდ აღნიშნული დოკუმენტის საფუძვლიანად გაცნობის შემდეგ. ველის მონიშვნისას მომხმარებელი ადასტურებს თანხმობას დოკუმენტის შინაარსთან, რის საფუძველზეც წარიმართება მასსა და კომპანიას შორის ურთიერთობა.
5.3 კომპანიასთან არსებული პრეტენზიის შემთხვევაში, მომხმარებელი/მყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას ოფიციალური ელექტრონული კომუნიკაციის არხების საშუალებით აღნიშნულის შესახებ, რათა დროულად მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა.


6. ფორსმაჟორი


შემთხვევა ან გარემოება, რომელიც დგება მხარეთა ნებისაგან დამოუკიდებლად და შეუძლებელია თავიდან იქნას აცილებული მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობისა და რომლის შედეგადაც ან რომლის მიზეზითაც მხარეებისთვის შეუძლებელი ხდება წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისიწნებული ვალდებულებების დროული შესრულება. ასეთი შემთხვევით მიყენებული ზიანი მხარეთა შორის ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. ამასთან ასეთი მხარე დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შესახებ და ყოველგვარ ძალას მიმართავს, იმისათვის, რომ შეამციროს მათი ხანგრძლივობა და შედეგი, ხოლო ამგვარი გარემოებების დამთავრებისთანავე აღადგენს წინამდებარე დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ფორს-მაჟორული გარემოებები დადასტურებული უნდა იქნას სახელმწიფოს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოების მიერ.

კოდი არასწორია

sms გაგზავნილია